Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : หน่วยงานอื่นๆ

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

      
   
 
 
 
 
   
  เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ไปศาล
  ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลล้มละลายจากฐานข้อมูลกรมบังคับคดี ในราชการ
  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
    ของส่วนราชการ จังหวัด และสถานบันอุดมศึกษา
  โครงการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐระดับต้น
  หัวข้อหารือและหนังสืออื่นๆ ของกลุ่มงานวิชาการ
 
   
 
 
   

Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome