Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    

 ปัญหาข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
 คำวินิจฉัยของศาล เรื่อง ยืม จำนอง บัญชีเดินสะพัด (ชั้นร้องขัดทรัพย์)
 การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
 การอายัดเงินตามหมายบังคับคดี
 คำสั่งศาล เรื่อง ยืม จำนอง (ชั้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด)
 การอายัดเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
 การยึดสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
 ข้อหารืออำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินตามพระราชบัญญัติ
    การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
 ขอสอบถามกรณีการถอนอายัดเนื่องจากอายัดครบหนี้
 ข้อพิจารณาศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอสวมสิทธิ
 ข้อหารือแนวทางปฎิบัติการคิดค่าธรรมเนียมขายทรัพย์กรณีล้มละลายคาบเกี่ยวคดีแพ่ง
 การชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีกับการวางทรัพย์
 ข้อหารือกรณีอายัดซ้ำ
 การอายัดเงินของคู่สมรส
 การจ่ายเงินอายัด
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
 แนวทางการบังคับคดีนายประกัน
 เรื่องน่ารู้ในคดีบัตรเครดิต
 
 
 
 
 
 




Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome