Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายธีรพงษ์ เพ็ชรพันธ์)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอุบล ใจตรงดี)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชำนาญ แสงกล้า)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายมารุต สดชื่น)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิชญ์พล พรหมบุญตา)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพนธ์ เขียววิชัย)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายทัศนัย เสนานุช)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทรงศักดิ์ สังครันต์)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเพทาย และมิตร)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิทูรณ์ พรมพิไสย)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ใบคำ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศุภโชค เหมือนปิ๋ว)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชวรินทร์ มั่นความดี)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นางสาวดาริณี บางกรวย)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายโกวิทย์ มิ่งขวัญ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐกานต์ วัจนาศวิน)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
21/6/2561
     สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา ห้อง Data Center
21/6/2561
     สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 283 เครื่อง
21/6/2561
     สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
21/6/2561
     สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
21/6/2561
     สัญญาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารอสีติพรรษ)
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
21/6/2561
     สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาระกิจกรมบังคับคดี
21/6/2561
     สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
     สัญญาจัดจ้างประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน จำนวน 1 คัน
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
21/6/2561
     สัญญาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
21/6/2561
     สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
21/6/2561
     สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4K พร้อมอุปกรณ์
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นำม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
21/6/2561
     สัญญาบริการบำรุงลิฟต์ (อาคาร 25 ปี)
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
21/6/2561
     สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
     สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
     สัญญาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
21/6/2561
     สัญญาจ้างที่ปรีกษา โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
21/6/2561
     สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 124 เครื่อง
21/6/2561
     สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
21/6/2561
     ข้อตกลงจ้างผลิตคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ "โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
20/6/2561
 
*** ประกาศเก่า : Click Here ***
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome