Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบเครื่องฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/1/2561
     ร่างประกวดราคาจัดซื่้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
27/12/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/12/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7/12/2560
     ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
6/12/2560
     ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
22/11/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชี้น 9 และงานปรับปรุงถนน อาคารจอดรถ ลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2560
     ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2560
     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2560
     (ร่าง) ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
16/11/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี
16/11/2560
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้(Debtor Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2560
     จ้างโครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
16/11/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
     (ร่าง) ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
10/11/2560
     ร่าง ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
     (ร่าง) โครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
10/11/2560
     ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
     ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้(Debtor Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/10/2560
     ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2560
     เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสิติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2560
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/8/2560
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddging) จำนวน 124 เครื่อง
21/8/2560
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/8/2560
     ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2560
     ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2560
     (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 124 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/8/2560
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/8/2560
     ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3 ,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/8/2560
     ประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/8/2560
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
8/8/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขใหม่)
3/8/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสถานหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยสิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/8/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1/8/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2560
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้อมยาม พื้นเวทีห้องขายและกั้นห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/7/2560
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/7/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/7/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขเพิ่มเติม)
4/7/2560
     ร่างประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/7/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-lidding)
3/7/2560
     จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/5/2560
     ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18/5/2560
     ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี
9/5/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
1/5/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/4/2560
     จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
5/4/2560
     จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
29/3/2560
     ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ํกทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขวิจารณ์)
23/3/2560
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
     ประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
     จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
10/3/2560
     ประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/3/2560
     ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/3/2560
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำโครงการระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7/3/2560
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2560
     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2560
     ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/3/2560
     จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6/3/2560
     ซื่้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานบังคับคดี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/3/2560
     ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2560
     จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
1/3/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/2/2560
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและตลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/2/2560
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/2/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/2/2560
     ร่างประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/2/2560
     ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2560
     ประกาศจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/1/2560
     ร่างประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
19/1/2560
     ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/1/2560
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/1/2560
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/12/2559
     ร่างประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2559
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำโครงการระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2559
     ชี้แจงข้อสอบถาม โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล
20/12/2559
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมระบบบังคับคดีแพ่งใหม่ี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/12/2559
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/12/2559
     ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
8/12/2559
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2559
     ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2559
     ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2559
     ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
29/11/2559
     ปรับปรุงร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบถรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2559
     ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมระบบบังคับคดีแพ่งใหม่
25/11/2559
     ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็่กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2559
     ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
18/11/2559
     ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2559
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Czll Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
15/11/2559
     ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
11/11/2559
     ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
7/11/2559
     ร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/11/2559
     ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพลบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิะเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2559
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (ปรับปรุงเอกสาร)
28/10/2559
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครางการพัฒนาบำรุงรักษาระบบแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 283 เครื่อง
11/10/2559
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
4/10/2559
     ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
4/10/2559
     ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/10/2559
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก แบบ Web Service Online Real time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2559
     จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
30/9/2559
     ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure1) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filling แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2559
     รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
30/9/2559
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
29/9/2559
     ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้ง 2
29/9/2559
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 5)
26/9/2559
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
26/9/2559
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/9/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครือจ่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
     ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข)
19/9/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
15/9/2559
     ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2559
     ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13/9/2559
     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2559
     ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4
12/9/2559
     ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2559
     ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2559
     ประกวดราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2559
     ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
31/8/2559
     ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2559
     ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/8/2559
     (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS
26/8/2559
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 115 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2559
      (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ปรับปรุง
19/8/2559
     ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 5 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
18/8/2559
     ร่าง ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 5 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
4/8/2559
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/7/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 38 เตรื่อง
13/7/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5
13/7/2559
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคัคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)
12/7/2559
     ร่างประกาศโครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี
15/6/2559
     ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/5/2559
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
25/5/2559
     ร่าง ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
19/5/2559
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/5/2559
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/5/2559
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
29/4/2559
     ยืนยันร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/4/2559
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/4/2559
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดรามคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/4/2559
     (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟทืขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2559
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/3/2559
     จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/3/2559
     ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/3/2559
     ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2559
     ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26/2/2559
     ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/1/2559
     ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/1/2559
     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์
11/1/2559
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างพร้อมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/1/2559
     ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างพร้อมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5/1/2559
     ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
     ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
23/12/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2558
     ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
17/12/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องขายทอดตลาดและห้องน้ำของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่างฯครั้งที่ 2) (ให้วิจารณ์ เสนอแนะฯ ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธ.ค.2558)
9/12/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
4/12/2558
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/11/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 480 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2558
     ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 24 - 27 พ.ย.2558)
24/11/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2558
     ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17/11/2558
     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/11/2558
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จำนวน 110 เครื่อง
13/11/2558
     ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จำนวน 110 เครื่อง (ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรฯ ระหว่างวันที่ 6 -11 พฤศจิกายน 2558)
6/11/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5/11/2558
     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
5/11/2558
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (12 หน่วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4/11/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
3/11/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/11/2558
     ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,บ้านพักอาศํย และก่อสร้างเสาธง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/11/2558
     ร่างประกาศเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาและกั้นห้อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2558
     ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
30/10/2558
     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 110 เครื่อง
30/10/2558
     ร่างประกาศเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,บ้านพักอาศัย และก่อสร้างเสาธง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ(12หน่วย)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/10/2558
     ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
20/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาคารอาคาร กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/10/2558
     ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/10/2558
     ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โครงการปฏิบัติงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 29 เครื่อง
8/10/2558
     ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/10/2558
     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/10/2558
     ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/10/2558
     ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปิดโอกาสให้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ 1- 5 ตุลาคม 2558)
1/10/2558
     ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เปิดโอกาสให้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2558)
22/9/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างส่วนประกอบของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2558
     ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/8/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟต์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2558
     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/8/2558
     ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/8/2558
     ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2558
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/7/2558
     ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
13/7/2558
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/6/2558
     ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14/5/2558
     ร่าง TOR และเอกสารปรกวดราคาจ้างประบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1/5/2558
     ร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างส่วนประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/4/2558
     ร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/4/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
25/12/2557
     ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
24/12/2557
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/12/2557
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
25/11/2557
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
25/11/2557
     ซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/11/2557
     ร่างขอบเขตของงานและเร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
20/11/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
17/11/2557
     ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/11/2557
     ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
30/10/2557
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/10/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/10/2557
     ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
30/10/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/10/2557
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2557
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2557
     ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/10/2557
     ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1/10/2557
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิลเกทรอนิกส์
26/9/2557
     ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/9/2557
     (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน ครั้งที่ 2
18/9/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/9/2557
     ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
27/8/2557
     ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/8/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
25/8/2557
     (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน
20/8/2557
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/8/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31/7/2557
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธัการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 3)
21/7/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
2/7/2557
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
12/6/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/5/2557
     ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/5/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/5/2557
     ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1/2557
7/5/2557
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/4/2557
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/4/2557
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 20 x 40 เมตร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/4/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/3/2557
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
18/3/2557
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 20 x 40 เมตร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/3/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สุดท้าย)
7/2/2557
     ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
6/2/2557
     ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/2/2557
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
4/2/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์(Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
3/2/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/12/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งสุดท้าย) (สามารวถวิจารณ์ TOR ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่18-23 ธันวาคม 2556)
18/12/2556
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/12/2556
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/12/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (เปิดโอกาสให้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556
9/12/2556
      ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7
27/11/2556
     ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/11/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคมา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
18/11/2556
     จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
18/11/2556
     ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/11/2556
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/11/2556
      ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
11/11/2556
      ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
8/11/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสื (ครั้งที่ 3)
29/10/2556
     ร่างขอบเขตงาน(TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/10/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(Term Of Referenc : TOR) จ้างพัฒนาระบบบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ (ครั้งที่ 3)
11/10/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5
1/10/2556
     ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
19/9/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 (ตอบข้อประชาพิจารณ์)
17/9/2556
     ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
12/9/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา และการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/9/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
4/9/2556
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/8/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/8/2556
     ประกาศร่างขอบของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร)
8/8/2556
     ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
6/8/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซท้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/8/2556
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/7/2556
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
18/7/2556
     ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8/7/2556
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/6/2556
     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/6/2556
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
5/6/2556
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4/6/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์พร้อมติดตั้งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
30/5/2556
     ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22/5/2556
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5
21/5/2556
     ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/5/2556
     ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/5/2556
      ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
25/4/2556
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
24/4/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/4/2556
     ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
11/4/2556
     ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/4/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื่อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ
28/3/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 6 รายการ
27/3/2556
     ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/3/2556
     ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7/3/2556
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
26/2/2556
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
13/2/2556
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/2/2556
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
31/1/2556
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/1/2556
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/1/2556
     เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
18/1/2556
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/1/2556
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/1/2556
     ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/1/2556
     ร่างขอบเขตของาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
7/1/2556
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2555
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
13/12/2555
     ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/11/2555
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/10/2555
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
22/10/2555
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
11/10/2555
     ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
1/10/2555
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
27/9/2555
     ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2555
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/9/2555
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/9/2555
      ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/9/2555
     ประกาศซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
7/9/2555
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/9/2555
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/9/2555
     ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31/8/2555
     ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
31/8/2555
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2555
     จ้างเหมาทำความสะอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสิติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2555
     ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20,30,40 แผ่น/นาที จำนวน 47 เครื่อง (หลังฟังวิจารณ์)
29/8/2555
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดจ้างก่อสร้างถนนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2555
     ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23/8/2555
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)
21/8/2555
     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/8/2555
     ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
9/8/2555
     ประกาศประกวดราคารซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/8/2555
     ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
31/7/2555
     ซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23/7/2555
     ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/7/2555
     ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2555)
10/7/2555
     ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 51 เครื่อง (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2555)
10/7/2555
      ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจกรมบังคับคดี (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2555)
9/7/2555
     ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ และ เขตพื้นที่ ๒ ครั้งที่ 1 (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2555)
18/6/2555
     ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18-21 มิ.ย.55)
18/6/2555
     ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ และ เขตพื้นที่ ๒ ครั้งที่ 1 (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2555)
8/6/2555
     ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/2/2555
     ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
10/2/2555
     ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
9/2/2555
     จ้างปรุบปรุงพื้นที่อาคารกรมบังคับคดี ชั้น 3 (บางส่วน) ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5/1/2555
     จ้างปรับปรุงทาสีอาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารลานจอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5/1/2555
     จ้างปรับปรุงทาสีอาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารลานจอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/12/2554
     จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารกรมบังคับคดี ชั้น 3 (บางส่วน) ตู้เก็บสำนวนรางเลื่อน จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2554
 
*** ประกาศเก่า : Click Here ***
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome