Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

    การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
    กรมบังคับคดีได้ยกร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... เพื่อให้การตรากฎหมายของกรมบังคับคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง กรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อกรมบังคับคดีจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... ต่อไป
    กรมบังคับคดีขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
The Civil Procedure Code (No. 30)enforced on 5th September 2017
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
Web Browser Support : Internet Explorer