Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

กรมบังคับคดีขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายของไทย)
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ
(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
(การวางทรัพย์)
    ในระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th 
Web Browser Support : Internet Explorer