Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน

กรมบังคับคดีขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายของไทย)
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ
(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
(การวางทรัพย์)
    ในระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome