Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
 

 

รางวัลเลิศรัฐ
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2560
แผนบริหารความต่อเนื่องเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2555
คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2561
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA )
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome