Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน


 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

 นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางศศิวิมล ธนศานติ
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

 นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นายพีระ อัครวัตร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

 นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นางภาวดี ศิริเมธารักษ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 นางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรม
นางรัตนา รัตนพัฒนากุล
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาวสายรุ้ง มารมย์
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
ผู้ตรวจราชการกรม
 นายนภดล สีตะปะดล ผู้ตรวจราชการกรม
นายนภดล สีตะปะดล
ผู้ตรวจราชการกรม

 นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นางเพ็ญรวี มาแสง
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 นายเสกสรร สุขแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1
นายเสกสรร สุขแสง
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1
 นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 2
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 2
 นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3
นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3
 นางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4
 นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5
นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5
 นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6

 นายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 1
นายศรัณย์ ปัญญาดิลก
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1
 นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 2
นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2
 นางจิตรา พรมจาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 3
นางจิตรา พรมจาด
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3
 นายชนินทร์ สุตีกษณะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 4
นายชนินทร์ สุตีกษณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4
 นายสัมพันธ์ ศรีลัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 5
นายสัมพันธ์ ศรีลัด
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 5
 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 6
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 6


 นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
 นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
 นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
 นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
 นางชนิดา เพชรโปรี รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
นางชนิดา เพชรโปรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
 นางสาวรัชนี บุญเรือง รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
นางสาวรัชนี บุญเรือง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
 นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย


  นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม

นายชิตชัย สุทธิภูล
เลขานุการกรม


  นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน<br>ในคดีล้มละลาย

นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย


  นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง


  นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล


  นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี<br>และประเมินราคาทรัพย์

นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์


  นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กลับไปหน้าแรกของเวป
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome