Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์


 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

 นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางศศิวิมล ธนศานติ
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

 นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นายพีระ อัครวัตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม
นางภาวดี ศิริเมธารักษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรม
นางรัตนา รัตนพัฒนากุล
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางสาววีณา จันทร์อารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาววีณา จันทร์อารักษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาวสายรุ้ง มารมย์
ผู้ตรวจราชการกรม
 นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 นายนภดล สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1
นายนภดล สีตะปะดล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1
 นายเสกสรร สุขแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 2
นายเสกสรร สุขแสง
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 2
 นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3
นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 3
 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4
 นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5
นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5
 นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6

 นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
 นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
 นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
นางเพ็ญรวี มาแสง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
 นางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
 นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย
 ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
 ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง


 นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม

นายชิตชัย สุทธิภูล
เลขานุการกรม


 นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน<br>ในคดีล้มละลาย

นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย


 นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง


 นางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสุกัญญา บุษยนาวิน
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล


 นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี<br>และประเมินราคาทรัพย์

นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์


 นายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 1

นายศรัณย์ ปัญญาดิลก
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1


 นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 2

นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2


 นายธนิต ลิ้มเจริญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 3

นายธนิต ลิ้มเจริญชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3


 นายชนินทร์ สุตีกษณะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 4

นายชนินทร์ สุตีกษณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4


 นายสัมพันธ์ ศรีลัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 5

นายสัมพันธ์ ศรีลัด
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 5


 นางวรรณา ชัยโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 6

นางวรรณา ชัยโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 6


 นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กลับไปหน้าแรกของเวป

 
Web Browser Support : Internet Explorer