Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
        ด้วยกระทรวงยุติธรรม และกรมบังคับคดีได้กำหนดจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ในหัวข้อเรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ" (International Conference on Enforcement of Civil Judgement : Sharing Experiences towards Best Practices) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบถึงการบังคับคดีแพ่ง ตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) โดยจัดประชุมในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม เอบ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
                  สรุปรายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพืิ่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
                     ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
                  สรุปรายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพืิ่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
                     ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
 
 
 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome