Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 

 

           บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพี้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง
 

 

 

      1.ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้

      2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

      3.พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล

      4.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ

      5.พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ

      6.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

      7.พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      8.เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง


 
 

 

 

ค่านิยมร่วม :    ด้วยจิตบริการ ทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ภักดีต่อองค์กร

      ด้วยจิตบริการ หมายถึง ให้บริการคู่ความ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยความเต็มใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน มีอัธยาศัยไมตรี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

      ทำงานเป็นทีม หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำประสานงาน มีการยอบรับการปฏิบัติงานร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

      ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ หมายถึง ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ 1.ประสิทธิผล
2.ประสิทธิภาพ 3.การตอบสนอง 4.การรับผิดชอบ 5.ความโปร่งใส 6.การมีส่วนร่วม 7.การกระจายอำนาจ
8.นิติธรรม 9.ความเสมอภาค 10.มุ่งเน้นฉันทามติ

      ภักดีต่อองค์กร หมายถึง มีความภาคภูมิใจ พร้อมจะทุ่มเทและเสียสละต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน?สูงสุดต่อประชาชน


 
 

 

 

     "ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม"


ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจ / เชื่อมั่น ในการเข้ารับบริการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มต่อกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์
 
Web Browser Support : Internet Explorer