Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน


ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  คำร้องขอยึดทรัพย์สิน, ขับไล่, รื้อถอน (7)
2.
  คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์, การบังคับคดี (7)
3.
  คำร้องทั่วไป (7)
4.
  คำขอยึดทรัพย์ (แบบ 3)
5.
  คำขอยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำการ (แบบ 3 ก)
6.
  คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด (แบบ 39)
7.
  แบบพิมพ์แจ้งที่ดิน กรณียึดที่ดิน น.ส.3/น.ส.3 ก.(ยึดใหม่) (แบบ 4/1)
8.
  แบบพิมพ์แจ้งที่ดิน กรณีที่ดิน น.ส.3/น.ส.3 ก.ที่ยึดไว้ (แบบ 4/2)
9.
  แบบพิมพ์แจ้งกรมป่าไม้ (แบบ 4/3)
10.
  หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์
11.
  ใบมอบฉันทะรับเงิน (แบบ 18)
12.
  ใบมอบฉันทะ
13.
  ใบมอบอำนาจ
14.
  คำร้อง
15.
  ใบขอรับเงิน (แบบ 19) เอกสารหมายเลข 2
16.
  ใบรับเงินที่คู่ความรับไป (ล.48) เอกสารหมายเลข 3ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  ใบมอบอำนาจ
2.
  คำขอรับชำระหนี้ (ล.29) (หน้าแรก)
 
  บัญชีรายละเอียดหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
  ในคำขอรับชำระหนี้
(หน้าที่สอง)
3.
  คำขอประนอมหนี้ (ล.17) (หน้าแรก)
 
  สัญญาค้ำประกัน (หน้าที่สอง)
4.
  คำร้อง (ล.54)
5.
  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร เอกสารหมายเลข 4
6.
  คำให้การลูกหนี้หรือพยาน (ล.5)
ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  คำร้อง (ว.3) (วางทรัพย์)
2.
  ใบมอบอำนาจ
3.
  คำร้องขอวางทรัพย์ (ว.1) (วางทรัพย์)(หน้าแรก)
  คำชี้แจง (วางทรัพย์)(หน้าที่สอง)ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (ฟ.19 คำขอเลือกผู้แทน)
Download
1.
  ฟ.19 บัญชีแนบท้ายรายละเอียดหนี้สิน
2.
  ฟ.19 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้
3.
  ฟ.19 คำขอเลือกผู้แทน 
4.
  ใบมอบอำนาจ 
5.
  ฟ.31 คำร้อง 
6.
  ฟ.37 ใบมอบฉันทะ

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ)
Download
1.
  ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
2.
  ฟ.20 บัญชีแนบท้ายรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สิน
             อันเป็นหลักประกันในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
3.
  ฟ.20 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ในสำนวน
            คำขอรับชำระหนี้
4.
  ใบมอบอำนาจ 
5.
  ฟ.31 คำร้อง 
6.
  ฟ.37 ใบมอบฉันทะ

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (การจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน)
Download
1.
  จบ.1 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2.
  จบ.2 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีนิติบุคคล)
3.
  จบ.3 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
4.
  จบ.4 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีนิติบุคคล)
5.
  จบ.5 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีคณะบุคคล)
6.
  จบ.6 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีคณะบุคคล)
7.
  จบ.7 คำขอวางหลักประกันเฉพาะคดี
8.
  จบ.7 คำขอวางหลักประกันทั่วไป
9.
  จบ.10 คำขอคืนหลักประกัน
10.
  จบ.11 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่.....
           (กรณีบุคคลธรรมดา)
11.
  จบ.12 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่.....
           (กรณีนิติบุคคล)
12.
  จบ.13 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่.....
           (กรณีคณะบุคคล)
13.
  แบบรายงานการตรวจสอบ
14.
  หนังสือค้ำประกัน

No.
Forms (Phor.20/1 Application for Debt Repayment
In Business Reorganisation.)
Download
1.
  Phor.20/1 Application for Debt Repayment In
                      Business Reorganisation.
2.
  Attachment of (Phor. 20/1) List of Debt and   
  Collateral Attached to the Application for Debt   
  Repayment in Business Organisation of ............
3.
  Phor.12/1 Power Of Attorney. 
 
  *** หมายเหตุ ***
  • หากแบบฟอร์มใดเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้จัดให้เป็น 1หน้ากระดาษ A4
  • หากแบบฟอร์มใดมีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ ให้สั่งพิมพ์ในลักษณะหน้า/หลัง ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มที่ 6 และ 7
  • หากแบบฟอร์มใด ท่านกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ ให้ท่านกรอกใส่กระดาษเปล่ามา โดยให้ใช้กระดาษที่เท่ากัน
  • ห้าม มิให้มีการแก้ไขข้อความใด ๆ ลงไปในแบบฟอร์ม ให้ใช้ตามที่ได้กำหนดให้ไว้เท่านั้น
  •  
    Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome