Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
 
 
 
       icon การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       icon จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
       icon การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
       icon แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
       icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรมบังคับคดี
       icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
       icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
            icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
            icon แบบฟอร์มการรายงานผลแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
       icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2559-2560
 
       icon แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

       icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

       icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2561

       icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560

 
       icon แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
 
       icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
       icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       icon คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
       icon มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
       icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล
       icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล (Eng)
       icon คู่มือ
       icon รายงานผลการเข้าร่วม
       icon ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
       icon แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
       icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
          ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
       icon ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558
       icon แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการ
         ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
       icon บันทึกข้อความ เรื่อง กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัย
       icon บันทึกข้อความ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
       icon สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ : การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
       icon แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
             โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
             โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553
             ภาพกิจกรรมเดินริ้วขบวน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
             กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2553
             โครงการปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัตรราชการตามรอยพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
             พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
       icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 1
       icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2
       icon ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2549
       icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
       icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
         ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
       icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนิน
         กิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
       icon การดำเนินการทางวินัย
       icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
       icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
       icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
       icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง วินัย การย้ายและการลาออกของพนักงานราชการ
       icon สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
       icon ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
       icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
       icon คู่การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
       icon จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 2558
       icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดี
       icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       icon มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกรมบังคับคดี
 
 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome