Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
 
 
 
 
     icon การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     icon จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
     icon คำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
     icon การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
     icon ยกเลิกศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ
 
     icon การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
 
     icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
 
 
     icon การเผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
     icon จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินกรมบังคับคดี
     icon คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
     icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
 
     icon ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบังคับคดี
     icon คณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม
 
 
     icon รายงานผลการเข้าร่วม
     icon แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
     icon ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
     icon ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
     icon แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
     icon รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน
          (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
     icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
          ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
     icon ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558
     icon แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการ
         ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
     icon บันทึกข้อความ เรื่อง กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัย
     icon บันทึกข้อความ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
     icon สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ : การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
     icon แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
 

     1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553

     2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

     3. ภาพกิจกรรมเดินริ้วขบวน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

     4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2553

     5. โครงการปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัตรราชการตามรอยพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553

     6. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553

 
 
 
 
 
 
 
 

     icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2561

     icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560

     icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ.2554

     icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ.2553

     icon แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมบังคับคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2554)

     icon มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2549 - 2551

     icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 1

     icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2

     icon ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

     icon ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2549

     icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544

     icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
         ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543

     icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนิน
         กิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

     icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

     icon ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537

     icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

     icon การดำเนินการทางวินัย

     icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

     icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

     icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

     icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง วินัย การย้ายและการลาออกของพนักงานราชการ

     icon แผนกลยุทธ์กรมบังคับคดีใสสะอาด พ.ศ.2552 - 2555

     icon แผนกลยุทธ์กรมบังคับคดีใสสะอาด พ.ศ.2548 - 2551

     icon สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)

     icon ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ

 
 
 

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer