Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
   
 
กฎหมาย : Laws and Regulations
   
        - Reform regarding Enforcing Contracts.
        - Reform regarding Resolving Insolvency.
        - Legal Execution Department’s Order No.135/2560 The Attachment of Debtor’s Monetary Claims on behalf of Enforcement Officer.
        - LED Circular Letter No. 9 - Subject: Arrangement of extra channels in payment for interested person in the civil cases.
        - LED Circular Letter No. 3 - Subject: Practice guide in specifying time frame in arranging distribution account in civil cases.
        - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
        - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข พระราชบัญญัติล้มละลายฯ
        - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560  
                   ACT AMENDING THE CIVIL PROCEDURE CODE (NO. 30), B.E. 2560 (2017)
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
                    (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
 
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558
                    (การแก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
 
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558
                    (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)
 
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558
                    (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
 
                  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
                    (การกำหนดให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อบังคับในเรื่องการกำหนดจำนวนค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก
                    ของพยานที่ศาลเรียกมา)
 
        - พระราชบัญญัติล้มละลาย
                  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561  
                  Legal Execution Department's Order Bo. 201/2560  
                  Bankruptcy Act (No. 9) B.E. 2559 (2016) (พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559)  
                  Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940) (พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483) 
                  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558  
                  Bankruptcy Act (No. 8) B.E. 2558 (2015) (พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558) 
                  Explanatory Memorandum of Draft Bankruptcy Act (No. ..) B.E. .… (สรุปร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
                  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 
        - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
                    (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
 
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2557
                    (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
 
                  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2557
                    (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
 
        - พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
        - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
        - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
        - กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือ
                  ประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
 
                  Ministerial Regulation 2002 (Unofficial Translation) 
                  Ministerial Regulation No.2 2015 (Unoffcial Translation) 
                  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง วิธีการเสนอราคา 
                  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง กำหนดเว็บไซต์เพื่อโฆษณาประกาศขายทอดตลาดและการโฆษณาประกาศ
                  ขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวัน
 
                  คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 156/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการวางหลักประกัน 
                  ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
 
                  ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                  เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
 
                  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง แบบการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 8) 
                  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง แบบการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 7) 
                  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                  ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
 
                  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 
   
   
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome