บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนกันยายน 2561 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องแจ้งให้มารับหลักทรัพย์คืน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...