สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง
     ทางสำนักงานฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 075-770155-6 และหมายเลขโทรสาร 075-770157 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากเกิดปัญหาที่ชุมสาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
     หากท่านใดต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อได้ที่
1.นายสุรพล อักษรเนียม ผู้อำนายการสำนักงานฯ
   08-9968-1712  
2.นายไพรัตน์ เพชรประดับ นิติกรชำนาญการพิเศษ
   08-6689-3385  
3.นางเอมออน ลั่นซ้าย เจ้าหน้าที่การเงิน
   08-9968-1712  
4.นางสาวสุภาพร พรหมรักษ์ ธุรการ
   08-6268-2827  
5.นางสาวเสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์ นิติกร
   08-6001-3458  
6.นางวรรณี อินทรสาร นิติกร
   09-5494-6820  
7.นางสาวสุขทิวา รอดคืน นิติกร
   08-6049-0764  
8.นายธงชัย มุสิก นิติกร
   09-2121-1099  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ...
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมบังคับคดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งช่างศิลป์ของกรมบังคับคดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนเมษายน 2561 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการย้ายสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ หากท่านใดต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน เบอร์ 089-901-1006 จึงเรียนมาเพื่อทราบ...
การสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมบังคับคดี (กรณีขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมทรัพยากรน้ำ) รายละเอียดคลิก...
การสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ของกรมบังคับคดี (กรณีขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ของสำนักงานสถิติ) รายละเอียดคลิก...
การสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างศิลป์ ของกรมบังคับคดี (กรณีขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างศิลป์ ของกรมคุมประพฤติ) รายละเอียดคลิก...
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
กรมบังคับคดี ขอแจ้งให้ทราบว่า Application on Mobile LED Property+ ขณะนี้อยู่ระหว่าง Reprocess นำขึ้น AppStore ในนามกรมบังคับคดี จึงยังไม่สามารถโหลดใช้งานได้ตามปกติ  
รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องแจ้งให้มารับหลักทรัพย์คืน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...