Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
 
 
 
         คู่มือเปรียบเทียบ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง
                  คู่มือเปรียบเทียบ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิม กับ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 30) (PDF)
                  คู่มือเปรียบเทียบ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิม กับ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 30) (e-Book)
         คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME
                  คู่มือ ห้างหุ้นส่วน
                  คู่มือ บริษัทจำกัด
                  คู่มือ กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ
                  คู่มือ ภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน)
                  คู่มือ ภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
                  คู่มือ สัญญาสำหรับผู้ประกอบการ
                  คู่มือ สัญญาซื้อขายและสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับผู้ประกอบการ
                  คู่มือ การเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ
                  คู่มือ หลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจ / การประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคล
                  คู่มือ หลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจ-การประกัน / การชำระหนี้ด้วยทรัพย์
 
 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome