กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   การบังคับคดีแพ่ง
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 (ม.309 จัตวา)
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
      ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
      พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
      ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
   การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
      พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2561
      พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
      พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483