ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ลำดับที่
รหัสแฟ้มข้อมูล
แฟ้มที่
ชั้นที่จัดเก็บ
รายละเอียดการจัดเก็บ
หมายเหตุ
1
701
1
ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2
702
2
ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
3
703
3
ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
4
704
5
ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อมูลเก่า)
5
901 9(1)
1
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ประจำเดือน)
- ผลผู้ชนะการเสนอราคา
6
902 9(2)
2
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- นโยบาย/การตีความ
7
903 9(3)
3
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- แผงงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย
8
904 9(4)
4
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8
- คำสั่งคดีแพ่ง
9
904 9(4)/1
5
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-3
- คำสั่งคดีล้มละลาย
10
904 9(4)/2
6
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- ระเบียบกรมบังคับคดี
11
905 9(5)
8
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตามมาตรา 7 วรรค 2 (ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
12
906 9(6)
9
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- สัญญาสัมปทาน
13
907 9(7)
1
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงฯ และมติที่ประชุม
14
907 9(7)/1
2
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
15
908 9(8)
3
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
16
908 9(8)/1
4
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6
- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
17
908 9(8)/2
5
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8
- ประกาศสอบ/ประกวดราคา
18
908 9(8)/3
6
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
19
908 9(8)/4
7
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
20
908 9(8)/4-1
8
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
21
908 9(8)/4-2
9
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-4
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
22
908 9(8)/5
10
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
23
908 9(8)/6
11
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- ที่สาธารณะประโยชน์
24
908 9(8)/7
12
ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
25
11(1)
1
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ
26
11(2)
2
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
27
11(3)
3
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือน)
28
11(4)
4
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- แบบคำร้อง/ทะเบียนผุ้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
29
11(5)
5
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
30
1
1
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-2
- การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
31
2
2
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
32
3
3
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-5
- การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
33
4
4
ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2
สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1
- การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร