Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวม / ดัชนีแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการ
           ดำเนินงาน
    (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
           หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับ
           กรมบังคับคดี
    (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผล
           โดยตรงต่อเอกชน
    (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
    (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
           รายจ่ายประจำปีฯ
    (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ
           เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
           ของเอกชน
    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ
           ตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มี
           ข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
    (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการ
           ผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนใน
           การจัดทำบริการสาธารณะ
           (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่
           แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติ
           คณะรัฐมนตรี
    (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
บทความอื่น ๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของ
       ราชการ พ.ศ.2540
แบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,986สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,986สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,986สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,986สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,986Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome