สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
   สัญญาสัมปทาน (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
   สัญญาอื่น ๆ