Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
 
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ของกรมบังคับคดี
   
    ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2559 - 2562
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555) ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552 - 2555
    เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   
 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 (ฉบับทบทวน)
    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
    เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมบังคับคดี (ฉบับปรับปรุง)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
   
    สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
    แผนภูมิแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
   
 
แบบฟอร์มสถิติและตัวชี้วัด
   
  แบบรายงานสถิติการวางทรัพย์ (ผลผลิต)
  คู่มือการจัดเก็บสถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (8 ช่อง)
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง
  แบบรายงานสถิติคดีแพ่ง
  ตารางบัญชีรับจ่าย
  แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคดีล้ม
  แบบรายงานการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
  แบบรายงานสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
  แบบรายงานสถิติการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
   
   
 
Web Browser Support : Internet Explorer