ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางระบบอิเล็กทรานิกส์

    เข้าสู่เว็บไซต์กรมบังคับคดี            ยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนได้ในคดีล้มละลาย    

  เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี      รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน